Ngugemi

Lir Ilir, lir Ilir
Tandure wis sumilir
Tak ijo royo-royo
Tak sengguh Temanten anyar

Tembang kang koncar
Tembang kang banget
Tembang kang ngemu teges
Tembang kang migunani tumraping menungsa

Nanging tembang Iki
Wis ora keprungu
Wis kageser kahanan melenia
Wis katutup mring lelagon gagrak anyar

Tembang dolanan
Dolanan para taruna
Taruma melenia kang ngugemi budaya
Nanging ngugemi budaya manca

Bodohnya aku

Anak jamam sekarang
Belajar by phone
Bermain by phone
Beribadah pun by home

Berbeda dengan aku
Ya aku jaman dulu

Anak jaman dulu
Belajar dengan Guru
Beribadah surau surau
Bermain dengan teman

Stop… Jangan mengeluh
Stop… Jangan buat hati tambah kalut

Mengeluh tak membuat pemuda kita tangguh
Kalut tak membuat pemuda kita tumbuh

Kita hanya mengisi kemerdekaan
Kita tidak berjalan bergerilya
Kita hanya melawan satu virus
Kita tidak melawan penjajah tanggu

Meski nyawa terenggut
Matilah secara hormat
Meski tangis pecah
Jasad tak tercacah

Bangit lah, sadar lah
Bukan hanya kamu
Tapi kita juga tertindas

Bodohnya aku… Mengajarimu mengeluh…
Yakinlah…
Indonesia tangguh
Indonesia tumbuh

Doa Serdadu Sebelum Berperang – WS Rendra

Tuhanku,
WajahMu membayang di kota terbakar
dan firmanMu terguris di atas ribuan
kuburan yang dangkal
Anak menangis kehilangan bapa
Tanah sepi kehilangan lelakinya
Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini
tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia
Apabila malam turun nanti
sempurnalah sudah warna dosa
dan mesiu kembali lagi bicara

Waktu itu, Tuhanku,
perkenankan aku membunuh
perkenankan aku menusukkan sangkurku
Malam dan wajahku
adalah satu warna
Dosa dan nafasku
adalah satu udara.

Tak ada lagi pilihan
kecuali menyadari
-biarpun bersama penyesalan-
Apa yang bisa diucapkan
oleh bibirku yang terjajah ?
Sementara kulihat kedua lenganMu yang capai
mendekap bumi yang mengkhianatiMu

Tuhanku
Erat-erat kugenggam senapanku
Perkenankan aku membunuh
Perkenankan aku menusukkan sangkurku.

Wayangan

Banyu telaga akinclong-kinclong

Kataman cahyaning Hyang Baskara

Jroning banyu katon mencorong

Wewayanganing surya ing akasa.

 

Grumbul miwah kekayon aroyom

Muwuhi asrining wewayangan

Sliwering manuk kang golek ijon

Kumelap angrengga pesawangan.

 

Nanging sawuse surup srengenge

gambar ing telaga ilang musna

Kasaput sepi-sumuruping wengi

 

Kaya mangkono ing sanyatane

Padhang petenge atining manungsa

Gumantung marang karsane Hyang Widi.

Kaendahan

Pijer kejejer sandhing pepadhang

Ketarik dayaning cahya sumunar

Urubing geni wani rinangsang

katemahan sida mati kobar.

 

Warnendah kang rinengga ing sandhang

Mawa sesotya kang edi gumebyar

Asring agawe ati kegiwang

Nalar kesasar ketiwar-tiwar.

 

Pancen kena ingaran kalumrah

Yen mubarang kang ingadep endah

Sok gawwe ketliweng kang ngarah.

 

Jer mung ati kang sanyata tentrem

Kang tawar marang sarupaning endem

Ening eling sajrone kasengsem

Kawruh

Salwiring kodrat kang tinon mripat

Apadene kang tan kasatmata

kabeh tumindak miturut sipat

Garis angger-anggering jagad raya.

 

Wit lumrahing janma neng jagad

Tan sepi anane para sarjana

Rina lan wengi tan kendat-kendhat

Marsudi anggering tribawana

 

Sarana pakarti lawan semedi

Sanityasa ngetog mengulir budi

Wohing pamardi tinata titi.

 

Ginelar ing kandha sarwwa teteh

Murih gampang katampa ing akeh

Murakabi uripe janma kabeh.

Dayaning Sastra

Tembung kang ginantha lelarikan,

Tinata binaris kadya bata,

Sinambung pinutung, manut ukuran,

Dene banjur kasinungan daya!

 

Kumpule bata dadi yayasan,

Aweh nggon apik, brukut, santosa

Ngepenakake wong urip bebrayan,

Samono dayane bata tinata.

 

Gegodhongan tembung kang mawa isi,

Katiyasane ngungkul-ngungkuli,

Wohing laku, pamikir lan pangrasa,

Para empu, pujangga, sarjana.

 

Simpen, ginebeng ing gugubahan,

Mawindu-windu dadi turutan

 

Wedhak pupur

Ayumu mung krana wedhak pupur
Eling tansah tak eling
Swara alus kang lamis
Tak ugemi dadi gegondhelanku
Rupa ayu, ayu pupur
Isih kagambar ing panetraku
Pupur putih, duh wong ayu
Rikma abang rambut jagung
Alis menges nanggal sepisan
Sajak ngoyak ati kang kebak tatu
Eling bakal tak eling
Tumindak wis ngidang nraju emas
Ya… Iki cah ayu wedhak pupur
Ora, ora bakal nglali
Weling saka wong kebak tatu
Ugemana, ya ugemana
Lamun oleh milih
Aja milih, milih wong ayu
Nanging kasunyatan iki
Wani muni wani nglakoni
Ananging ora kanggo sliramu
Hambok bisa tinemu nalar
Yen bisa aku nyuwun
Urip tanpa wong ayu

Wong ayu wedhak pupur

Lorog, 24 Februari 2021