Impen

Wis pirang dalu impen Iki tansah ngoyak rasa
Umpama bisa tak grayaki
Lamun nyata udu impen
Ananging ora samesthine rasa iki ana
Nadyan impen tak rasa nyata

Apa iya iki tresna
Apa iya iki ala

Ya iki ala
Kudune rasane ora ana
Pancen manungsa
Kebak rasa lan dosa

RESISTENSI PERTIWI

B           u           m           i

Pertiwi yang terlihat pada netra,

Merupakan bentuk asmaraloka Sang Pencipta,

Memberikan sejuta indraloka,

Antara samudra hingga ancala.

 

Pertiwi perjuangan pahlawan,

Setiap usapan peluh yang bercucuran,

Tersimpan kekuatan untuk menaklukkan lawan,

Tanpa gentar ia terus maju menerjang, melawan.

 

Setiap malam,

Selaksa doa bersemayam,

Dengan kaki yang bersimpuh,

Di ungkapkan segala peluh.

 

Pertiwi kini butuh pemuda-pemudi,

Untuk meneruskan cita-cita pahlawan proklamasi,

Dengan segenap i        n       t       u       i     s      i.

Bukan hanya kelesa yang menghiasi.

 

Pacitan, 2 Oktober 2020

Pawelinge Mbah Maimoen

Pawelinge Mbah Maimun Zubair

  1. Ora kabeh wong pinter kuwi bener.
  2. Ora kabeh wong bener kuwi pinter.
  3. Akeh wong pinter ning ora bener.
  4. Lan akeh wong bener senajan ora pinter.
  5. Nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter.
  6. Ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener.
  7. Minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang mbenerake wong pinter.
  8. Mbenerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati, lan jembare dhodho.

kajupuk saka: https://twitter.com/MbahDinNU/status/1365065218687004674?s=08

Wedhak pupur

Ayumu mung krana wedhak pupur
Eling tansah tak eling
Swara alus kang lamis
Tak ugemi dadi gegondhelanku
Rupa ayu, ayu pupur
Isih kagambar ing panetraku
Pupur putih, duh wong ayu
Rikma abang rambut jagung
Alis menges nanggal sepisan
Sajak ngoyak ati kang kebak tatu
Eling bakal tak eling
Tumindak wis ngidang nraju emas
Ya… Iki cah ayu wedhak pupur
Ora, ora bakal nglali
Weling saka wong kebak tatu
Ugemana, ya ugemana
Lamun oleh milih
Aja milih, milih wong ayu
Nanging kasunyatan iki
Wani muni wani nglakoni
Ananging ora kanggo sliramu
Hambok bisa tinemu nalar
Yen bisa aku nyuwun
Urip tanpa wong ayu

Wong ayu wedhak pupur

Lorog, 24 Februari 2021

Alam ndonya

Anetepi jejibahan
Eling tur waspada
Sangkan lan paranne manungsa
Titah ora bakal kleru
Rikala manungsa lair
Ingsun katitipan ginaris pesthi

Aja kagodha
Endahing donya
Sapa lirwa bakal sara
Tembe mburi bakal ditagih
Rasa juwamah merga kadonyan
Ingsun bakal ngundhuh wohing pakarti

Adigang, adigung, lan, adiguna
Elingo, kabeh kuwi mung mampir ngombe
Syukur sing gedhe
Tanpa khufur nikmate
Rupa bagus, tumindak alus
Iku bisa dadi biyus

Sidoarjo, 2009

Rasa pangrasa

Aku mung keping crita
Eluh iku
Saya akeh pitakon
Tapi wedi
Rasa apa
Ibarat ancik -ancik pucuking eri

Kabeh kuwi mung saderma nglakoni
Sedi lan tangis wis ana garise
Ora isa ditata kanthi teori
Pepesti kuwi mung pati

Godha kuwi nyata
Ning nyatane mung kaya kegodha
Indah tapi urung bisa ngendahke

Kapercayan kuwi utama
Sulistya jembar kapercayan

Yung
Tulungen aku
Dak kira eluh
Bakal ngiket kapercayan
Dak kira kaendahan
Ora bisa nggawa godha
Yung
Aku kancanono

Wayahe aku bisa crita
Utamane aku bisa nangis
Lakuku ginaris
Anetepi titah
Nanging abot tanpa sanding

Lorog, 20 februari 2021

Sang Hyang Tunggal

Sang Hyang Tunggal iku putrane Sang Hyang Wenang, miyos saka Dewi Saoti. Sawise diwasa, ora beda karo ingkang rama, Sang Hyang Tunggal uga seneng ngalaya jagad, sengsem tarak brata matiragaingpapan-panggonan kangangker-werit. ingpuncaking aldaka kang kaliwat sonya, utawa ing guwa kang sepi-samun.
Miturut layang Paramayoga, Sang Hyang Tunggal jumeneng Ratu ing nagara Keling, ngratoni para jin. Garwane kaprenah sadulur nak-dulur dhewe, yaiku kang apeparab Dewi Dremani (Darmani), putrane putri Sang Hyang Darmajaka utawa Sang Hyang Wening. Sang Dewi apeputra telu, yaiku : 1 Sang Hyang Darma dewa (Sang Hyang Rudra), 2 Sang Hyang Darmastuti, 3 Sang Hyang Dewanjali.

Sumber: https://www.hadisukirno.co.id

Bareng wis kagungan putra telu, Sang Hyang Tunggal nggalih gurasane Pustakadarya, satemah banjur priksa yen ingkang eyang Sang Hyang Nurcahya salugune ing sakawit manungsa sajati abadan jasmani, lan priksa manawa putra-wayahe Nabi Adam padha dadi kekasihe Gusti Allah ngratoni ngalam-donya. Sang Hyang Tunggal rumangsa isih kuciwa yen putra-wayahe ora bisa ngratoni ngalam donya. Awit saka iku, Sting Hyang Tunggal tuwuh prentuling panggalih kapengin bisa apeputra kang abadan jasmani kaya salumrahe manungsa ing marcapada, nanging uga kang kawasa abadan rokhani, tegese sing bisa ngilang ora kasatmata ing liyan, supaya bisa ngratoni Triloka, ngratoni jagad tetelu, yaiku: jagad ndhuwur, jagad tengah lan jagad ngisor. Kang diarani jagad tengah iku marcapada, parameane bangsa kang abadan jasmani; dene jagad ndhuwur ian jagad ngisor iku alam Ngadam-makdum, yen layang Jitapsara ngarani jagad Sunyaruri, yaiku alaming jin, parameane bangsa kang abadan rokhani kabeh.
Sawise manggalih mangkono, Sang Hyang Tunggal banjur seleh kaprabon marang ingkang putra pambayun yaiku Sang Hyang Darmadewa kang uga apeparab Sang Hyang Rudra, tumuli lolos saka praja ateteki ing papan sepi-sonya, nenuwun marang Hyang Maha Agung murih kaleksananing sedyane. Bareng olehe mratapa wis sawatara warsa lawase, Sang Hyang Tunggal antuk parmaning Allah; ratuning Jin kang ajejuluk Sang Hyang Yuyut sowan ing ngarsane Sang Hyang Tunggal ngaturake putrane putri kang asesilih Dewi Rakti. Sang Hyang Tunggal karsa nampani Dewi Rakti kanthi suka-renaning panggalih.
Sawise kagarwa Sang Hyang Tunggal sawatara lawase, Dewi Rakti apeputra ora awujud jabang-bayi, nanging awujud kaya sesotya gedhene sa-aritiga (sa-endhog), cahyane sumorot mbalerengi. Bareng nedya diasta dening Sang Hyang Tunggal, kang apindha sesotya sa-antiga musna padha sanalika. Amarga rumangsa kacuwan, Sang Hyang Tunggal banget seljel panggalihe, mulane banjur manungku puja maneges karsane Ingkang Maha Kawasa. Durung sapiraa suwene olehe manungku puja, Sang Hyang Tunggal kerawuhan ingkang rama ‘ Sang Hyang Wenang, paring piwulang ing babagan guna-kasantikan. Bareng Sang Hyang Tunggal wis lebda ing sawarnaning gunakasantikan, Sang Hyang Wenang banjur maringake sakabehing pusakane dewa, yaiku : Retna Dumilali, Lata Mahosadhi lsp. Sawise kabeh pusakaning dewa ditampani dening Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang banjur manunggal karo Sang Hyang Tunggal.
Miturut carita padhalangan, Sang Hyang Tunggal akahyangan ing Alangalangkumitir. Garwane, ing sakawit Dewi Dremani, putrane putri Sang Hyang Wening utawa Sang Hyang Darmajaka. Sawise Dewi Dremani apeputra 3, yaiku Sang Hyang Lodra utawa Rudra (Sang Hyang Darmadewa), Sang Hyang Darmastuti lan Dewanjali, Sang Hyang Tunggal banjur nggarwa Dewi Rekathawati, putrane putri Prabu Rekathatama ratune para jin ing samodra.
Dewi Rekathawati mung apeputra sapisan awujud ar.tiga pindha sesotya, sumorot mbalerengi. Wasanane antiga pecah dadi manungsa telu, yaiku : 1 Sang Hyang Antaga (Togog) kadadean saka kuliting antiga; 2 Sang Hyang Ismaya (Semar) kadadean saka putihing antiga; 3 Sang Hyang Manikmaya (Bathara Guru) kadadean saka kuninging antiga.

Sumber: S. Padmosoukotjo, Silsislah Wayang Purwa Mawa carita

Mbah Kakung Ing Schipol

Wis luwih saka sewulan saben dina minggu ing gerbang kedatangan Bandara Schipol, ana simbah kakung mapag penumpang pesawat Garuda sing mabur saka Jakarta.

Mripate prasasat tanpa kedep nyawang penumpang sing metu saka gerbang kedatangan, utamane penumpang wanita.
Ing ngarep lawang metune penumpang, ana cafe sing biasane dinggo andok wong kang lagi mapag penumpang.

Sawise krasa kesel simbah kakung mau banjur pesen kopi sadurunge dheweke mulih. Makasiswi ayu sing ngewangi kerja dadi pelayan cafe ora iso nahan rasa penasarane.

Nalika nyuguhne secangkir kopi deweke takon: “Mbah Kakung, Sampeyan njemput sopo? Tak etung saiki wis minggu kaping lima tanpa ketemu karo sapa wae.”
Mbah kakung kasebut kanthi ringkes mangsuli: “Ora, aku ora njemput sopo-sopo, nanging aku pengin weruh wong saka Indonesia”.
“Sampeyan pengin weruh sapa, dulur?”
“Aku pengin weruh sopo wae, wong wadon.”
“Apa ora wis akeh wong wadon Indonesia sing wis liwat sakawit limang minggu kepungkur?”
“Iya, nanging ora ana sing dakkarepake.”
“lha njur?”

Mbah kakung njupuk foto saka kesak klambi karo ngomong “Aku pengin weruh wanita

sing nganggo klambi kaya iki.”
Mahasiswi ayu kasebut ngiling-ilingi foto kanthi tliti sinambi memuji ayune wong ing foto lan kaendahane busana sing disandhang.
“Woow wat mooi Meisje, sandhangan apa iki?”
“Kain-kebaya, busana kebanggaan wong Indonesia. Pungkasan aku ndeleng wanita ngango kebaya ngene iki setengah abad kepungkur, wektu nikahe masku.”
“Wah, wis setengah abad kepungkur, suwee banget”, ujare mahasiswi ayu kasebut.

“Iya, aku saiki umur pitung puluh taun, sadurunge aku mati pengin weruh wanita nganggo kebaya” mbah kakung kumembeng netrane lan kebak pangarep-arep.
“Muga-muga minggu ngarep sampeyan bisa nemokake wanita Indonesia nganggo kebaya”, ujare mahasiswi ayu kasebut kanggo nyenengake.
Ing minggu kaping sepuluh, mbah kakung kasebut isih ngenteni. Nanging praupane tambah nggrantes.
“Mbokmenawa aku kudu nampa kasunyatan owah-owahing jagad”.

Nampa kasunyatan sing pahit. Dheweke mulai kuciwa marang Indonesia amarga mbuwang adat bangsane dhewe, sanajan rasa kuciwane iki durung bisa ngilangne rasa tresnane marang budaya Indonesia.
Nanging jebule Indonesia sing ditresnani wis ganti, Indonesia wis ganti rasa.
Mbah kakung senden ing kursi cafe, pandelenge isih tetep metu ing lawang, nanging kosong.

Dumadakan mripate saya padang, ing sakngarepe ngadeg ana wanita anggun nganggo busana kebaya ireng rambute digelung konde karo nyonggo baki isi secangking kopi.
“Meneer dit is jou koffie, alstublief.”
Karo mesem manis, wanita kasebut mbagekne kopi anget kanggo mbah kakung iku. ”
Sawise sawetara suwe mandheng tanpa kedhep, dheweke ngerti yen wanita kebaya ireng iku mahasiswi ayu sing megawe ing cafe iki.
Mripate mbah kakung wiwit kumembeng, eluhe netes.

Mbah kakung ngranggeh tangane wanita nganggo busana kebaya, karo ngadek saka kursine.
Mahasiswi ayu alon-alon ngomong, “Nuwun sewu, aku ora ayu lan luwes kaya ing foto, iki kabeh sing bisa daklakoni kanggo pangormatan marang sampeyan awit katresnan ingkang gedhe marang budayane”.
Mbah kakung ora bisa ngomong apa-apa, awake saya ndredek lan lemes. Mahasiswi ayu mau ngrangkul mbah kakung kanthi rumaket.

Amsterdam, 14 Juli 2019
S. Margana

Kajupuk Saka: https://twitter.com/Lestari_Leonita/status/1357842061748097024

Eling

Anyampurnakake kahanan
Endahing kasunyatan
Senajan kebak eluh
Tansaya ora cetha
Rasa seneng apa bacut gela
Ihdinas siratal mustaqim

Waspada tur eling
Agama kuwi cagaking kasampurnan
Hanyambung donya lan akherat
Ya ayyuhalladzina amanu
Urip mung saderma mampir ngombe

Sang Hyang Narada

Sang Hyang Narada karo Bathara Guru, miturut layang Paramayoga, sadulur misan utawa tunggal buyut, yaiku padhadene buyute Sang Nurrasa. Nanging awune luwih tuwa Sang Hyang Narada, mulane panyebute Bathara Guru marang Sang Hyang Narada “kakang Narada”

Sumber: id.wikipedia.id

Miturut layang Punvakanda, Sang Hyang Narada karo Bathara Guru iku kadang nunggal rama-ibu, nanging luwih tuwa Sang Hyang Narada, mulane Bathara Guru nyebut “kakang Narada”. Miturut buku iku, Sang Hyang Tunggal apeputra papat, yaiku:
1 Sang Hyang Puguh (Togog), 2 Sang Hyang Punggung (Semar), 3 Sang Hyang Manan (Narada), 4 Sang Hyang Samba (Bathara Guru).
Miturut layang Mahabharata, Sang Hyang Narada putrane Maharsi Kasyapa miyos saka garwane Sang Maharsi kang angka 12, yaiku kang asesilih Dewi Muni. Wondene Bathara Guru, ing layang Mahabharata ora ana.
Layang Paramayoga mratelakake, Sang Hyang Caturkanaka garwane asma Dewi Laksmi. Sawise apeputra telu yaiku : Sang Hyang Narada (Kanekaputra), Sang Hyang Pritanjala lan Dewi Tiksnawati, Dewi Laksmi banjur kapundhut dening Sang Hyang Jagadnata (Bathara Guru) m in angka lelirune Dewi Uma. Amarga garwane yaiku Dewi Laksmi kapundhut dening Sang Hyang Jagadnata, Sang Hyang Caturkanaka banget nawung
prihatin. Sang Dewi kang tuhu musthikaning para wanudya, tansah katon gawang-gawangan ana. ing padoning netra, gumantung tuntunging wardaya. Ing sakawit Sang Hyang Caturkanaka ora bisa ngampah wiyoganing panggalih, rumangsa ketaman sewu lara sewu sedhih. Nanging lawas-lawas banjur mupus, panggalihe bisa sumeleh, sumendhe ing pepesthen. Sang Hyang Caturkanaka wasanane karsa; krama maneh, apeputra loro, yaiku Sang Hyang Caturwarna lan Caturbuja. Dadi Sang Hyang Narada kagungan kadang tunggal rama-ibu loro (Sang Hyang Pritanjala lan Dewi Tiksnawati), lan kadang tunggal rama seje ibu uga loro (Sang Hyang Caturwarna lan Caturbuja).
Sang Hyang Kanekaputra (Narada) n; mpuni ing guna-kasantikan sarta jaya kawijayan, sengsem mratapa ing samodra, ora bisa teles dening tirta lan ora bisa kumelem ing samodra. Amarga saka genturing tapa-bratane, tejane sumunar katon saka ing Jonggringslaka, kawuningan dening Sang Hyang Jagadnata. Awit saka iku Sang Hyang Jagadnata dhawuh marang.para dewa, ndikakake nitipriksa samodra barang apa kang mawa teja angujwala kawistara saka ing Jonggringsalaka. Satekane ing samodra, para dewa priksa ana maharsi mbeneri lagi manungku puja samadi. Tar.pa ganggugawe marang kang lagi tarak brata manungku puja, para dewa enggal-enggal mbalek menyang Suralaya, ngaturi priksa marang Sang Hyang Jagadnata yen ana maharsi mratapa ing samodra.
Heh para dewa kabeh ! Maharsi kang lagi mratapa ana ing samodra tumuli timbalana, kerida ing salakunira. Sira ingsun paringi purba-wasesa; manawa maharsi iku lenggana kena sira roda-paksa, yen bangga rampungana!” Mangkono dhawuhe Sang Hyang Jagadnata.
Para dewa matur sendika, banjur padha budhal maneh menyang samodra.
“Heh maharsi tapa, wruhanira! Para dewa kabeh iki ngemban timbalane Sang Hyang Jagadnata, ndikakake nimbali sira. Sira kadhawuhan sowan Sang Hyang Jagadnata ing Jonggringslaka saiki uga, bebarengan karo lakune para dewa”. Mangkono ngendikane para dewa marang sang tapa. Sang Hyang Narada kang nalika samana lagi muja samadi nutupi babahan hawa sesanga, noleh bae ora marang para dewa, terus pitekur kae nganti wola-wali para dewa anggone ndhawuhake timbalane Sang Hyang Jagadnata, nanging babar-pisan ora antuk wangsulan saka sang tapa. Suwe-suwe para dewa entek sabare, satemah banjur tumindak kanthi roda-paripaksa. Para dewa padha tumandang bebarengan njunjung sang tapa, nedya digotong binoyong menyang ngarsane Sang Hyang Jagadnata. Nanging para dewa ora kuwat ngangkat mandar salirane sang tapa obah bae ora. Para dewa padha kaku panggalihe, banjur padha bebarengan ngrubut sang tapa kanthi gegaman maneka warna. Nanging, sanajan dikrocok sanjata dening| para dewa, sang tapa katon ayem bae, nerusake pitekure. Bareng wis kesel olehe mrawasa marang sang tapa, para dewa banjur mbalik menyang Jonggringslaka sowan ing ngarsane Sang Hyang Jagadnata, ngaturake sak-rehing dinuta. Sawise midhangetake ature para dewa. Sang Hyang Jagadnata tumuli tedhak piyambak ing samudra kanthi nawung duka.
“Heh manungsa tapa! Apa kang dadi gegayuhanira, dene sira kepati tapa-brata, Apa sira kapengin mumpuni ing sawarnaning guna-kasantikan lan kawicaksanan ngungkuli para dewa kabeh!” Mangkono ngendikane Sang Hyang Jagadnata.
Amarga kang mratapa isih meneng bae, tanpa mangsuli sakecap, Sang Jagadnata banjur ngendika maneh: “Heh maharsi tapa! Nadyan sira ora mblakakake sedyanira, ingsun ora kesamun marang gegayuhanira. Sira iku banget adigung-kumlungkung darbe cipta kapengin pinangeran ing jagad. Sedyanira mangkono iku tangeh lamun bisaa kasembadan, amarga ya ingsun iki kang binathara ing jagad tanpa sisihan. Nadyan sira mratapa nganti 1000 warsa, ingsun tanpa mratapa sadina, tangeh lamun sira bisa madani ingsun, jer ingsun iki wis pinasthi kudu mbawani bawana. Sira kalah tuwa karo ingsun; dene kang luwih tuwa tinimbang ingsun bumi lan langit sarta cahya kang nglimputi bawana. Wondene kang tuwa dhewe ora liya mung anane Sang Hyang Wisesa”.
Saparipurnaning pangandikane Sang Hyang Jagadnata, sang tapa tumuli mudhar tapa, mak gregah banjur ngendika karo gumuyu latah : “Wruhanira ! Ingsun iki kang apeparab Sang Hyang Narada, iya Sang Hyang Kanekaputra. Sadurunge sira ngendika, ingsun wus sumurup manawa sira iku Sang Hyang Jagadnata kang mbawani bawana lan pinangeran ing jagat, ratuning para dewa kabeh. Nanging manawa kawruhira mung kaya kang sira andharake dhek mau, durung kena ingaranan etuking kawruh bab sampurnaning urip, lan durung waspada marang Jatining tunggal, amarga anane Hyang Wisesa sira anggep kang sepuh dhewe. Mangka nalika anane Hyang Wisesa wus miyarsa swara kadi gentha kekeleng dumeling. Mulane kasinungan pangrungu, iku dadi tandha yekti yen wis ana kang amengku. Hla kang amengku iku sapa! Lan maneh nalikane isih awang-uwung bumi-langit durung ana, apa kang ana dingin, lan sapa kang ngcnakake! Yen sira durung sumurup babare pangandikaningsun iki, durung kena sinebut putus ing budi.”
Bareng midhanget pangandikane Sang Hyang Narada mangkono iku, Sang Hyang Jagadnata njentung banget panggalihe, amarga banjur rumangsa kurang putus ing kawruh, wasana banjur ngendika kanthi basa mardu-mardawa; “Kakang Kanekaputra!
Samangke kula saweg rumaos, bilih kula punika salu’gunipun dereng putus ing kawruh. Awit saking punika, kakang tetepa dados sepuh, asunga seserepan dhateng kula, kadospundi terangipun ingkang jengandika ngendikakaken kala wau punika, supados adamel padhanging manah kula. Kakang karsaa minggah dhateng kahyangan, kula pasrahi wewenang ngereh para dewa saha para Ratu ingkang sampun sami kula wengku, sampun ngantos wonten ingkang mbangkang dhateng prentahipun kakang”.
Bareng midhanget pangandikane Sang Hyang Jagadnata mangkono iku, Sang Hyang Kanekaputra banjur matur kanthi patrap kang banget susila anor-raga: “Dhuh Sang Hyang Jagadnata ingkang tuhu mbawani bawana saha binathara ingjagad! Saklangkung atur panuwun saha pamundhi kawula dhateng sadaya dhawuh-pangandika paduka. Pun kakang sendika nindakaken dhawuh-timbalan paduka, boten pisan-pisan nedya suwala ing karsa paduka.”
Sawise matur mangkono, Sang Hyang Kanekaputra banjur ndherekake Sang Hyang Jagadnata kondur menyang Jonggringsalaka. Sapraptane ing kahyangan, Sang Hyang Kanekaputra banjur asung sesuluh ing babagan kawruh kang durung kacakup dening Sang Hyang Jagadnata. Ing sabanjure Sang Hyang Kanekaputra tetep dadi pinituwane para dewa lan uga minangka pepatihe Sang Hyang Jagadnata.

Sumber: S. Padmosoukotjo, Silsislah Wayang Purwa Mawa carita

1 2