Sang Hyang Tunggal

Sang Hyang Tunggal iku putrane Sang Hyang Wenang, miyos saka Dewi Saoti. Sawise diwasa, ora beda karo ingkang rama, Sang Hyang Tunggal uga seneng ngalaya jagad, sengsem tarak brata matiragaingpapan-panggonan kangangker-werit. ingpuncaking aldaka kang kaliwat sonya, utawa ing guwa kang sepi-samun.
Miturut layang Paramayoga, Sang Hyang Tunggal jumeneng Ratu ing nagara Keling, ngratoni para jin. Garwane kaprenah sadulur nak-dulur dhewe, yaiku kang apeparab Dewi Dremani (Darmani), putrane putri Sang Hyang Darmajaka utawa Sang Hyang Wening. Sang Dewi apeputra telu, yaiku : 1 Sang Hyang Darma dewa (Sang Hyang Rudra), 2 Sang Hyang Darmastuti, 3 Sang Hyang Dewanjali.

Sumber: https://www.hadisukirno.co.id

Bareng wis kagungan putra telu, Sang Hyang Tunggal nggalih gurasane Pustakadarya, satemah banjur priksa yen ingkang eyang Sang Hyang Nurcahya salugune ing sakawit manungsa sajati abadan jasmani, lan priksa manawa putra-wayahe Nabi Adam padha dadi kekasihe Gusti Allah ngratoni ngalam-donya. Sang Hyang Tunggal rumangsa isih kuciwa yen putra-wayahe ora bisa ngratoni ngalam donya. Awit saka iku, Sting Hyang Tunggal tuwuh prentuling panggalih kapengin bisa apeputra kang abadan jasmani kaya salumrahe manungsa ing marcapada, nanging uga kang kawasa abadan rokhani, tegese sing bisa ngilang ora kasatmata ing liyan, supaya bisa ngratoni Triloka, ngratoni jagad tetelu, yaiku: jagad ndhuwur, jagad tengah lan jagad ngisor. Kang diarani jagad tengah iku marcapada, parameane bangsa kang abadan jasmani; dene jagad ndhuwur ian jagad ngisor iku alam Ngadam-makdum, yen layang Jitapsara ngarani jagad Sunyaruri, yaiku alaming jin, parameane bangsa kang abadan rokhani kabeh.
Sawise manggalih mangkono, Sang Hyang Tunggal banjur seleh kaprabon marang ingkang putra pambayun yaiku Sang Hyang Darmadewa kang uga apeparab Sang Hyang Rudra, tumuli lolos saka praja ateteki ing papan sepi-sonya, nenuwun marang Hyang Maha Agung murih kaleksananing sedyane. Bareng olehe mratapa wis sawatara warsa lawase, Sang Hyang Tunggal antuk parmaning Allah; ratuning Jin kang ajejuluk Sang Hyang Yuyut sowan ing ngarsane Sang Hyang Tunggal ngaturake putrane putri kang asesilih Dewi Rakti. Sang Hyang Tunggal karsa nampani Dewi Rakti kanthi suka-renaning panggalih.
Sawise kagarwa Sang Hyang Tunggal sawatara lawase, Dewi Rakti apeputra ora awujud jabang-bayi, nanging awujud kaya sesotya gedhene sa-aritiga (sa-endhog), cahyane sumorot mbalerengi. Bareng nedya diasta dening Sang Hyang Tunggal, kang apindha sesotya sa-antiga musna padha sanalika. Amarga rumangsa kacuwan, Sang Hyang Tunggal banget seljel panggalihe, mulane banjur manungku puja maneges karsane Ingkang Maha Kawasa. Durung sapiraa suwene olehe manungku puja, Sang Hyang Tunggal kerawuhan ingkang rama ‘ Sang Hyang Wenang, paring piwulang ing babagan guna-kasantikan. Bareng Sang Hyang Tunggal wis lebda ing sawarnaning gunakasantikan, Sang Hyang Wenang banjur maringake sakabehing pusakane dewa, yaiku : Retna Dumilali, Lata Mahosadhi lsp. Sawise kabeh pusakaning dewa ditampani dening Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang banjur manunggal karo Sang Hyang Tunggal.
Miturut carita padhalangan, Sang Hyang Tunggal akahyangan ing Alangalangkumitir. Garwane, ing sakawit Dewi Dremani, putrane putri Sang Hyang Wening utawa Sang Hyang Darmajaka. Sawise Dewi Dremani apeputra 3, yaiku Sang Hyang Lodra utawa Rudra (Sang Hyang Darmadewa), Sang Hyang Darmastuti lan Dewanjali, Sang Hyang Tunggal banjur nggarwa Dewi Rekathawati, putrane putri Prabu Rekathatama ratune para jin ing samodra.
Dewi Rekathawati mung apeputra sapisan awujud ar.tiga pindha sesotya, sumorot mbalerengi. Wasanane antiga pecah dadi manungsa telu, yaiku : 1 Sang Hyang Antaga (Togog) kadadean saka kuliting antiga; 2 Sang Hyang Ismaya (Semar) kadadean saka putihing antiga; 3 Sang Hyang Manikmaya (Bathara Guru) kadadean saka kuninging antiga.

Sumber: S. Padmosoukotjo, Silsislah Wayang Purwa Mawa carita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *